Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

A. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Voluntoura’ verstaan, Voluntoura B.V., gevestigd te Deventer;

B. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen en offertes van Voluntoura en overeenkomsten met Voluntoura;

C. Onder diensten wordt verstaan alle activiteiten die Voluntoura (en samenwerkende partnerorganisaties) in het kader van (de totstandkoming van) de overeenkomst verricht;

D. Reizigers, vrijwilligers, stagiaires of andere opdrachtgevers (en hun wettelijk vertegenwoordigers) van de door Voluntoura aangeboden diensten worden in deze Algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer

E. De Algemene voorwaarden van samenwerkende partnerorganisaties maken een integraal onderdeel uit van deze Algemene voorwaarden. Bij afwijkingen of tegenstrijdigheden prevaleren de Algemene voorwaarden van Voluntoura;

F. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier, de offerte, of bij het aangaan van de overeenkomst geeft de deelnemer aan bekend te zijn en akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

Artikel 2 Tot stand komen overeenkomst

A. Tussen Voluntoura en de deelnemer komt een overeenkomst tot stand, zodra Voluntoura de aanmelding van de deelnemer heeft beoordeeld en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.

B. Voluntoura heeft het recht een aanmelding te weigeren indien hiervoor volgens Voluntoura een gegronde reden bestaat. Van een gegronde reden is onder meer sprake indien naar het inzicht van Voluntoura niet aan de voorwaarden voor deelname en/of de programmavereisten wordt voldaan.

Artikel 3 Gedragsregels bij de totstandkoming en tijdens uitvoering van de overeenkomst

A. Voluntoura stelt aan zichzelf en haar samenwerkende partnerorganisaties hoge kwaliteitseisen en zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

B. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Voluntoura vereist, heeft Voluntoura het recht bepaalde werkzaamheden door derden te doen uitvoeren.

C. De deelnemer is bekend met het feit dat reizen en verblijven in ontwikkelingslanden een zeker risico met zich meebrengt en dat faciliteiten, inclusief medische, in veel gevallen van mindere kwaliteit zijn dan in Nederland gebruikelijk. Deelnemers worden geadviseerd een goede reisverzekering af te sluiten met voldoende dekking voor (medische) kosten.

D. De deelnemer wordt door Voluntoura en haar samenwerkende partnerorganisatie voldoende geïnformeerd over de normen en waarden van het ontwikkelingsland en de houdings- en gedragsregels van het specifieke project. De deelnemer onderschrijft deze regels en zal zich ernaar gedragen.

E. De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Voluntoura aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, volledig en juist zijn en tijdig aan Voluntoura worden verstrekt.

Artikel 4 Betaling en incasso

A. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

B. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de deelnemer zonder ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim; de deelnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

C. Alle te maken gerechtelijke of buitenrechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van de deelnemer.

Artikel 5 Wijziging of ontbinding door Voluntoura

A. In geval van zwaarwegende omstandigheden heeft Voluntoura het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden en waar mogelijk een gewijzigd gelijkwaardig aanbod te doen. Van zwaarwegende omstandigheden is in ieder geval (maar niet uitsluitend) sprake indien er voor het gebied waar de reis naartoe gaat een negatief reisadvies is gaan gelden. In geval van ontbinding wegens zwaarwegende omstandigheden, die buiten de schuld van de deelnemer liggen, heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de reissom onder aftrek van daadwerkelijk door Voluntoura gemaakte kosten.

B. Indien de deelnemer onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Voluntoura heeft verstrekt (zoals bedoeld in artikel 3 e), is Voluntoura te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst met de deelnemer (gedeeltelijk) te ontbinden. Deelnemer heeft in dit geval geen recht op terugbetaling van de reissom.

C. Indien de deelnemer zich naar het oordeel van Voluntoura niet houdt aan de normen, waarden en gedragsregels als bedoeld in artikel 3 d, of zich zodanig gedraagt dat hij zichzelf of anderen schade kan toebrengen en/of ernstige overlast bezorgt, is Voluntoura ook gerechtigd de overeenkomst met de deelnemer (gedeeltelijk) te ontbinden. Deelnemer heeft in dit geval geen recht op terugbetaling van de reissom.

Artikel 6 Annulering door deelnemer

A. Deelnemers worden geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

B. Deelnemers kunnen de aanmelding totdat er een overeenkomst is tot stand gekomen als bedoeld in artikel 2 kosteloos annuleren.

C. Als de deelnemer de overeenkomst annuleert tot 4 weken voor aanvang van het programma, wordt 20% van de programmakosten als annuleringskosten in rekening gebracht.

D. Bij annulering door de deelnemer vanaf 4 weken voor aanvang programma, of na aanvang programma zijn de volledige programmakosten verschuldigd.  

Artikel 7 Aansprakelijkheid

A. De aansprakelijkheid van Voluntoura of van derden welke door Voluntoura zijn ingehuurd ter uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot de programmakosten. Onder de programmakosten wordt uitsluitend verstaan hetgeen door Voluntoura aan de deelnemer in rekening is gebracht. Andere door de deelnemer gemaakte kosten vallen buiten de definitie van de programmakosten.

B. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Voluntoura.

C. Het is de verantwoordelijkheid van deelnemer om medisch advies in te winnen betreffende inentingen en medicijnen voor de reisbestemming en hier vervolgens gevolg aan te geven. Het zelfde geldt voor het in het bezit zijn van een geldig paspoort en de benodigde visa voor de bestemming. Voluntoura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of niet tijdig regelen van deze zaken; wanneer een deelnemer de toegang tot een land wordt ontzegd door incomplete of foutieve documenten, kan Voluntoura niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. Informatie die Voluntoura verstrekt over deze zaken wordt in goed vertrouwen en naar beste inzicht gegeven; Voluntoura aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

D. Voluntoura is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voluntoura is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

E. Overigens gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke regels.

Artikel 8 Klachten

A. Klachten over de uitgevoerde reis dienen tijdens de reis door de deelnemer direct aan de vertegenwoordiger van Voluntoura te worden gemeld, zodat Voluntoura de mogelijkheid krijgt om de klacht op te lossen. Als een klacht niet bevredigend is opgelost dient deze tevens schriftelijk aan Voluntoura te worden gemeld binnen 30 dagen na voltooiing van de reis.

B. Indien de deelnemer niet heeft gehandeld binnen de termijnen van dit artikel, dan vindt verval van zijn rechten plaats.

Artikel 9 Geheimhouding

A. Voluntoura zal alle informatie en gegevens van deelnemers en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk behandelen, zorgvuldig bewaren en geheimhouden.

B. Voluntoura verstrekt alleen die gegevens aan samenwerkende partnerorganisaties die essentieel zijn om de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Voluntoura en de deelnemer alsmede de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

November 2014